ΕΚΤΕΠΝ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

Το ΕΚΤΕΠΝ λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας
(EMCDDA – Ευρωπαϊκό Κέντρο)

Τα 71 Κέντρα Πρόληψης
Σχεδιασμός της ετήσιας έκδοσης του ΕΚΤΕΠΝ με στοιχεία
για το έργο και τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν το 2009


--

EKTEPN
Greek Documentation and Monitoring
Centre for Drugs

The mission of EKTEPN is to collect and process official
representative data on every aspect of the drugs phenomenon
in Greece. It acts as the Greek REITOX Focal Point
of the European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA)

71 Prevention Centers
Design of the annual publication of EKTENP with information
about the project and the interventions that took place in 2009