Σπύρος ∆ανέλλης
Σχεδιασμός ενημερωτικού εντύπου με θέμα
“∆ιαχείριση Απορριµµάτων Κρήτης”,
προτάσεις του ευρωβουλευτή Σπύρου ∆ανέλλη

Οι επιστημονικές μελέτες, οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οι πολιτικές απόψεις για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, συγκεντρωμένες σε ένα έντυπο με λειτουργικό και ευανάγνωστο τρόπο. Εντάχθηκε στο πλαίσιο ενημερωτικής εκστρατείας για το ίδιο θέμα.

--

Spyros Danellis
Visual communication about
the “Management of Waste in Crete”,
proposals of the member of the European
Parliament Spyros Danellis

The scientific studies, the provisions of the European legislation and the political aspects about the management of waste in Crete in a functional, easy to read booklet which was used in the context of an informational campaign on the specific subject.